Η διαφοροποιημένη διδασκαλία (Differentiated Instruction) είναι η διαδικασία απλοποίησης του περιεχομένου των σχολικών μαθημάτων (Upbility.gr – Σχολική ύλη), έτσι ώστε να γίνει πιο επιτυχημένη η προσέγγιση των μαθητών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, σε αυτά. Από τη μεριά του, ο εκπαιδευτικός, έχοντας τα κατάλληλα εργαλεία, μεταβάλλει, κάθε φορά, τον τρόπο διδασκαλία του, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να κατανοούν το μάθημα και στο τέλος να έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν και στο σπίτι (Danielson, C, 1996, Tomlison, C.A., 2000).

Μέσα σε μια τάξη, όλοι οι μαθητές έχουν έναν κοινό μαθησιακό στόχο. Όμως, η διδακτική τους προσέγγιση ποικίλει, καθώς όλοι οι μαθητές, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δε μαθαίνουν με τον ίδιον τρόπο. Υπάρχουν εκείνοι που μαθαίνουν οπτικά, εκείνοι που μαθαίνουν ακουστικά, εκείνοι που μαθαίνουν κιναισθητικά. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους μαθητές να πάρουν τις κατάλληλες πληροφορίες, να κατανοήσουν την παράδοση, να μπορούν να εξηγήσουν αυτά που έχουν μάθει, έχοντας στη διάθεσή τους πολλαπλές επιλογές, οι οποίες στηρίζονται σε πολυαισθητηριακές μεθόδους (Tucker, G.C., 2002, Lillis, J. (2016). Επίσης, μέσα από τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας, εντοπίζονται πολύ πιο γρήγορα οι μαθησιακές δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιάσει κάποιος μαθητής, με αποτέλεσμα να λάβει υποστήριξη, εγκαίρως, προτού μείνει πίσω σε σχέση με τους συνομήλικούς του (Tucker, G.C., 2002, WeAreTeachers, 2018).

Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τη διαφοροποίηση, χρησιμοποιούν διάφορες και πολλές φορές καινοτόμες στρατηγικές για να διασφαλίσουν πως οι μαθητές της τάξης τους, κυρίως εκείνοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν απορροφήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν διδαχτεί, έχουν την ικανότητα να τις επεξεργαστούν και έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι τους (Ainscow, M. (1991) & Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1998). Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, οφείλουν να έχουν εκπαιδευτεί σε αυτήν, να γνωρίζουν το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή, να έχουν την ικανότητα και τη γνώση να αξιολογούν και να επαναξιολογούν τους μαθητές τους, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και να είναι καταρτισμένοι σε θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών (Bell, Ν. (1998), Adams, M.J. (1990) και Weselby, C. (2014).

Από τη μεριά τους, οι μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, μέσα από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, μπορούν να μάθουν και να μάθουν γρήγορα (Tomlinson, C.A. (2000) & Weselby, C. (2014). Η μέθοδος της απλοποίησης του υλικού διδασκαλίας, η πολυαισθητηριακή προσέγγιση και η προσαρμογή του περιεχομένου διδασκαλίας ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών (Upbility.gr – Σχολική ύλη), τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοούν, να μαθαίνουν ακολουθώντας πολλαπλές και διαδραστικές διαδρομές, να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να εκτίθενται σε διάφορες στρατηγικές μάθησης. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εξελιχθούν μαθησιακά και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1.Danielson, C. (1996). Enhancing Professional Practice: A framework foe Teaching. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. ED 403 245

2.Tomlinson, C.A. (2000). Differentiation of Instruction in the Elementary Grades. Eric Digest, Elementary and Early Childhood Education

3.Tucker, G.C. (2002). Differentiated Instruction: What you need to Know, Understood.gr

4.WeAreTeachers (2018). What is Differentiated Instruction? Weareteachers.gr

5. Bell, N. (1997). Seeing Stars: Symbol Imagery for Phonemic Awareness, Sight Words and Spelling,

6. Adams, M.J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning about print”, Cambridge, MIT Press.

7.Weselby, C. (2014). What is Differentiated Instruction? Examples of How to Differentiate Instruction in the Classroom, Concordia University Portland

8.Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (1998). A guide to teaching practice, Fourth Edition, ROUTLEDGE

9.Ainscow, M. (1991). Effective Schools for All. London, David Fulton.

10.Lillis, J. (2016). 5 Differentiated Instruction Strategies to try out this year, Brookes Publishing

11.Upbility.gr – Σχολική ύλη